Álláspályázatok

Álláspályázataink:
Zongoratanár-korrepetitor,
Népihegedű-tanár,
Fuvolatanár,
Szolfézstanár,
Ütőtanár,
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  62096
Intézményi iktatószám:  TK/178/00541-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT
Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

igazgatóhelyettes

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól. A köznevelési intézmény igazgatóhelyettesi feladatainak ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – a pályázó szakmai önéletrajza – motivációs levél kiegészítve az igazgatóhelyettesi szakmai feladatokkal, – 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, – a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, – a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatóhelyettesi megbízási okmány, illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Veszprémi Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/00541-1/2024, valamint a borítékra ráírni: „PÁLYÁZAT – Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesi beosztására”. A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Csernayné Bíró Zsuzsanna tanügyigazgatási referens nyújt, a 88/550-207-es telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/veszprem honlapon szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
FEOR besorolás:  1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Veszprém
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Pályázat kiírója: Veszprémi Tankerületi Központ, Munkavégzés helye: Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola, Veszprém Vármegye, Megyeház tér 5. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Főiskola/Egyetemi szintű végzettség és az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári vagy művész vagy előadóművész szakképzettség vagy a táncművészeti ágak valamelyikében a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  büntetlen előélet,
  annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló kinevezés.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.06. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  Az elbírálást követően a vezetői megbízást a tankerületi igazgató adja.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.10. 23:59
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.16.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.05.06.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás