AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Iskolánk 2023-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt
pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számárais példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

Kokas módszer

Demel Eszter tanárnő bemutató órák keretében a Kokas módszer gyakorlatban történő megvalósulását bemutatja az érdeklődő kollégák számára. A hospitálást követően szakmai beszélgetés, tapasztalatcsere segíthet a módszer alaposabb megismerésében. A Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány akkreditált képzését megfelelő létszámú jelentkező esetén az iskolánkban megszervezzük.

“Dr.Kokas Klára módszere Kodály Zoltán nevelési koncepciójára építkezik. Lényege abban rejlik, hogy a zene totális befogadása a gyermekek esetében a mozgás, az alkotó cselekvés által indítható el igazán. A gyermekek életkori sajátosságaiból fakadó mozgásenergiát használja fel a zene aktív megéléséhez. Személyközpontú pedagógiai szemléletéből következő módszere olyan ének-zenei alapú komplex művészetpedagógia, amely óhatatlanul

terápiás hatású, harmonizáló személyiségfejlesztés is egyben.”

TANÍTÓ 52. évf:(2014/4) pp. 25-27.

A módszer

 • fejleszti a kifejező mozgást, a finommotoros mozgást, mozgáskoordinációt
 • az egyensúlyozás képességét, a finom belső hallást
 • hangadás bátorságát, a beszédindítás, az éneklési készséget
 • az érzelmi intelligenciát, a szociális képességeket, társas viszonyulást, valamint a kreativitás fontos faktorait
 • az értelmet is fejleszti a dalszövegek, a hang- és mozgáscsoportosítás, az időbeli relációk verbális visszaadása; a jelenetek történetbe illesztése stb. segítségével.

A jógyakorlatot 2010-től vezettük be iskolánkban. Demel Eszter tanárnő ettől az évtől tanfolyamvezetőként is vállalja a módszer oktatását pedagógusok számára.

 

Szakmai tagozat – tehetség program a 6-10 évfolyamon

Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy az ének-zenei általánosiskolák és a zeneművészeti szakközépiskolát választó diákok száma drasztikusan csökken. Más korba léptünk, más a társadalmi környezet, és újra kell gondolni a számunkra fontos feladatok megoldási lehetőségeit. A szakmai tagozat célja sikeres felvételi vizsga előkészítése a felsőoktatásba a zeneiskolából. Erdélyi Ágnes tanárnő által kidolgozott rendszer – melyet szakdolgozatában is felvázolt – erre kínál megoldást.  A szakmai tagozaton tanuló növendék középiskolai tanulmányai mellett emelt szintű zenei képzést kap a zeneiskolában, kihasználva a zeneiskolai órakeret minden lehetőségét. A középiskolás és esetleg felnőtt korú növendék a programba való belépéskor kell, hogy teljesítse a zeneiskola 6. B osztályának követelményeit.

A jógyakorlatot a 2015-2016-os tanévtől vezettük be felmenő rendszerben iskolánkban. Az előző tanévben már 3 növendékünk sikeres felvételi vizsgát tett felsőfokú oktatási intézménybe.

Zenei informatika (IKT) alkalmazása a zeneismeret oktatásban

IKT eszközök használatának lehetőségei szolfézs/zeneismeret/zeneirodalom órákon:

 • komplexebb zenei műveltség kialakítása
 • képességfejlesztések három szinten (felzárkóztató- normál- emelt szinten)
 • ritmus- hallás- képesség fejlesztés speciális számítógépes szoftverekkel (Sibelius, Earmaster) csoportos és egyénre szabott (differenciált) oktatásban egyaránt
 • a többszólamúság/harmónia azonosítás szélesebb körben való megismertetése, megtanítása, fejlesztése
 • a zenei memória hatékonyabb és színesebb fejlesztése
 • a zenei formák, műfajok, stílusok, alkotások, zeneművek élményszerűbb megismerése a digitális eszközök segítségével (igényességre nevelés)
 • a kamarazenélés megismertetésének, tanításának szélesebb körű, színesebb, komplexebb lehetőségei előképzőtől a zeneiskola utolsó évfolyamáig a fent említett szoftverekkel (egyénre szabottan is –bármilyen hangszeres főtárgyat tekintetbe véve)
 • az improvizáció (rögtönzés) fejlesztésének tágabb lehetőségei
 • a kognitív teljesítmény növelésének lehetőségei a multimédia eszközeinek segítségével
 • közép- és felsőfokú szakirányú intézményekbe felvételire való felkészítés, továbbképzés csoportos és egyénre szabott oktatásban is
 • nyílt órák nyílt órák rendszeresen kollégáknak és szülőknek, valamint gyerekeknek
 • folyamatos kapcsolattartás a tanulókkal interneten
 • házi feladatok megoldása számítógéppel –ennek javítása szintén számítógépes rendszerre
 • a hibák, helyes megoldások, esetleges problémák visszaigazolása a gyerekek felé interneten

Kapcsolattartó:
Uher Bertalan igazgató
Telefon: 06-88-566-790
Email: igazgato @ zenede.hu

Megszakítás