Intézményvezető-helyettes álláspályázat

Álláshirdetés TK/178/HR/00568-1/2023

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  12779

Intézményi iktatószám:  TK/178/HR/00568-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16. – 2028. augusztus 15-ig szól. A köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesi feladatainak ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél kiegészítve az intézményvezető-helyettesi szakmai feladatokkal, – 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, – az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, – a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Veszprémi Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/00568-1/2023, valamint a beosztás megnevezését, Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettes. A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Csernayné Biró Zsuzsanna tanügyigazgatási referens nyújt, a 88/550-207 -os telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/veszprem honlapon szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Veszprém

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola 8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Az illetmény megállapítására az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár vagy művész vagy előadóművész szakképzettség vagy az oktatott táncművészeti ágak valamelyikében a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség a 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  1. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., a munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  Az elbírálást követően a magasabb vezetői megbízást a tankerületi igazgató adja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.07.14. 23:59

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.16.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás