Oktatási Hivatal Bázisintézménye

A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell, innováció(k), az alkalmazott jó gyakorlatok széles körű bemutatása

Jó gyakorlatok – szakmai programok

Kokas módszer

Demel Eszter tanárnő bemutató órák keretében a Kokas módszer gyakorlatban történő megvalósulását bemutatja az érdeklődő kollégák számára. A hospitálást követően szakmai beszélgetés, tapasztalatcsere segíthet a módszer alaposabb megismerésében. A Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány akkreditált képzését megfelelő létszámú jelentkező esetén az iskolánkban megszervezzük.

?Dr.Kokas Klára módszere Kodály Zoltán nevelési koncepciójára építkezik. Lényege abban rejlik, hogy a zene totális befogadása a gyermekek esetében a mozgás, az alkotó cselekvés által indítható el igazán. A gyermekek életkori sajátosságaiból fakadó mozgásenergiát használja fel a zene aktív megéléséhez. Személyközpontú pedagógiai szemléletéből következő módszere olyan ének-zenei alapú komplex művészetpedagógia, amely óhatatlanul

terápiás hatású, harmonizáló személyiségfejlesztés is egyben.?

TANÍTÓ 52. évf:(2014/4) pp. 25-27.

A módszer

  • fejleszti a kifejező mozgást, a finommotoros mozgást, mozgáskoordinációt
  • az egyensúlyozás képességét, a finom belső hallást
  • hangadás bátorságát, a beszédindítás, az éneklési készséget
  • az érzelmi intelligenciát, a szociális képességeket, társas viszonyulást, valamint a kreativitás fontos faktorait
  • az értelmet is fejleszti a dalszövegek, a hang- és mozgáscsoportosítás, az időbeli relációk verbális visszaadása; a jelenetek történetbe illesztése stb. segítségével.

A jógyakorlatot 2010-től vezettük be iskolánkban. Demel Eszter tanárnő ettől az évtől tanfolyamvezetőként is vállalja a módszer oktatását pedagógusok számára.

 

Szakmai tagozat – tehetség program a 6-10 évfolyamon

Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy az ének-zenei általánosiskolák és a zeneművészeti szakközépiskolát választó diákok száma drasztikusan csökken. Más korba léptünk, más a társadalmi környezet, és újra kell gondolni a számunkra fontos feladatok megoldási lehetőségeit. A szakmai tagozat célja sikeres felvételi vizsga előkészítése a felsőoktatásba a zeneiskolából. Erdélyi Ágnes tanárnő által kidolgozott rendszer – melyet szakdolgozatában is felvázolt – erre kínál megoldást.  A szakmai tagozaton tanuló növendék középiskolai tanulmányai mellett emelt szintű zenei képzést kap a zeneiskolában, kihasználva a zeneiskolai órakeret minden lehetőségét. A középiskolás és esetleg felnőtt korú növendék a programba való belépéskor kell, hogy teljesítse a zeneiskola 6. B osztályának követelményeit.

A jógyakorlatot a 2015-2016-os tanévtől vezettük be felmenő rendszerben iskolánkban. Az előző tanévben már 3 növendékünk sikeres felvételi vizsgát tett felsőfokú oktatási intézménybe.

 

IKT eszközök a zeneoktatásban

A zeneoktatásban a tanórákon használható számítógépes alkalmazások bemutatása, gyakorlati kipróbálása mellett az e-learning (online oktatás) lehetőségeit is szívesen bemutatjuk az érdeklődő tanár kollégák számára.

A tanórai alkalmazások esetében az offline megoldások közül a számítógépes kottaírás (Finale, Sibelius, MusScore), zeneszerkesztő-, hangszerkesztő programok és a média előállítására és szerkesztésére használható alkalmazások bemutatása és használatuk oktatása is továbbképzések keretében megvalósítható.

A online oktatás támogatás a média megosztó felületek ismertetése és használatuknak bemutatása mellet, a zenei nevelésben felhasználható web2.0 alkalmazások ismertetésére is kitérhetünk. Az e-learning a MOODLE keretrendszer bemutatása mellett az ?e? tananyag fejlesztés, ezen belül a tananyagelemek elkészítésének a lehetőségeibe is bevezetjük az érdeklődőket. Bemutatjuk a már működő zeneiskolai oktatási portált. Az akkreditált képzések továbbképzéseket szervező partnereinken keresztül akár kontakt-, akár távoktatási formában is megszervezhetőek. Kollégánk előadói, tréneri és tutori gyakorlattal is rendelkezik.

Iskolánkban 1997-től alkalmazzuk az IKT eszközöket a tanítás során. 2007-től akkreditált képzéseken segítünk felkészülni kollégáknak az eszközök használatára.

Veszprém, 2020. január 27.

                                                                                               Uher Bertalan
                                                                                          intézményvezető

bazisint2020 2023

Megszakítás